Hur vi behandlar vår miljö behöver förändras. Hur vi handlar och konsumerar behöver förändras. Varje gång vi köper en produkt tar vi något från vår jord. För att inte hela ekosystemet ska kollapsa bör vi också ge något tillbaka!

Det gör vi och tycker även att andra företag ska göra detsamma.

Tricorona-climate-partner_edited
trine-climate-changer-b-light-organic-clothing-1

All tillverkning förbrukar resurser

All tillverkning består av något slags material som också förbrukar energi när det produceras. De flesta tillverkande industrier skapar också en förorening eller utsläpp som påverkar vår miljö negativt. Vi, människorna, har tagit för mycket från jorden. Vi har förorenat vår jord för länge. Med klimatkompensation betalar det tillverkande bolaget tillbaka till jorden för vad som tagits. Detta görs  genom att stödja miljöprojekt som bevisats ge tillbaka till miljön.

B-LIGHT´s klimatkompensation

Varför klimatkompenserar vi? Av den enkla anledning att vi tror att det gör stor nytta för miljön. Dessutom är det inte dyrt. Hur har vi ha råd att inte göra det? Det är billigt att klimatkompensera!

Se våra certifikat här:

Tricorona Cert – id- 4188-B-LIGHT-Organic-clothing

Trine solenergiprojekt i Afrika:

Trine Solar Panel Project Cert

Certifiering av klimatkompensation

B-LIGHT klimat kompenserar via Tricorona, ett svenskt klimatkompensationsbolag. Tricorona låter oss välja mellan flera miljöprojekt som godkänts av olika organisationer som certifierar miljöprojekt.

Det finns flera olika certifieringar och standarder för klimatkompensation. Kvaliteten på projekten kan variera beroende på hur rigorös standarden är och sålunda kommer projektets värde att bestämmas utifrån den standard som köparen valt.

Exempel på klimatstandarder och certifieringar:

Gold Standard

 

Tricorona skriver på sin hemsida följande:

“Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt.

Gold Standard är en global ideell stiftelse och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt.”

CDM (Clean Development Mechanism)

 

Vidare skriver Tricorona:

“CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering är additionalitet; att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Dessa certifikat kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Certifikaten utgör därmed ett bevis att leverantören skapat den klimatnytta som kunden beställt. Certifikaten makuleras sedan i det internationella registret, vilket innebär att certifikatet oåterkalleligt förverkas.

CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor påverkan på klimatet. CDM-projekt bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt.”

Se våra kläder